برنامه کلاس های زبان آلمانی

با سلام و احترام
ثبت نام به صورت حضوری در موسسه انجام میگردد و امکان ثبت نام اینترنتی و یا غیر حضوری متاسفانه وجود ندارد.
قیمت ها به تومان می باشد

ترم ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
اردیبهشت 1398 زوج 09:00 - 12:30 1398/02/18 1398/04/17 50 100 950.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1398/02/19 1398/04/13 50 100 950.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام

ترم ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
اردیبهشت 1398 زوج 09:00 - 12:30 1398/02/18 1398/04/17 50 100 950.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
زوج 17:00 - 20:30 1398/02/18 1398/04/17 50 100 950.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1398/02/19 1398/04/20 50 100 950.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 15:00 - 20:30 1398/02/19 1398/04/20 50 100 950.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام

ترم ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
بهمن 1397
پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1397/12/02 1398/02/19 50 100 950.000 استاد احمدی درحال ثبت نام
اردیبهشت 1398 زوج 17:00 - 20:30 1398/02/18 1398/04/17 50 100 950.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1398/02/19 1398/04/20 50 100 950.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام

ترم ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
بهمن 1397
پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1397/12/16 1398/03/02 50 100 950.000 استاد کریمی پور ظرفیت تکمیل
پنجشنبه - جمعه 15:00 - 20:30 1397/12/16 1398/03/02 50 100 950.000 استاد ریاضی ظرفیت تکمیل
اردیبهشت 1398 زوج 09:00 - 12:30 1398/02/18 1398/04/17 50 100 950.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
زوج 17:00 - 20:30 1398/02/18 1398/04/17 50 100 950.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1398/02/20 1398/04/21 50 100 950.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 15:00 - 20:30 1398/02/20 1398/04/21 50 100 950.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام

ترم ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
اردیبهشت 1398 زوج 09:00 - 12:30 1398/02/11 1398/04/10 50 100 950.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
زوج 17:00 - 20:30 1398/02/11 1398/04/10 50 100 950.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1398/03/03 1398/05/04 50 100 950.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1398/03/03 1398/05/04 50 100 950.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 15:00 - 20:30 1398/03/03 1398/05/04 50 100 950.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام

بزودی اعلام خواهد شد

بزودی اعلام خواهد شد

بزودی اعلام خواهد شد

 

invalid Parametr!