برنامه کلاس های زبان آلمانی

با سلام و احترام
ثبت نام به صورت حضوری در موسسه انجام میگردد و امکان ثبت نام اینترنتی و یا غیر حضوری متاسفانه وجود ندارد.
شروع ثبت نام ترم تیر و مرداد از تاریخ 1398/04/01 ساعت 10 صبح می باشد.
قیمت ها به تومان می باشد

ترم ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
تیر و مرداد 1398 زوج 09:00 - 12:30 1398/05/02 1398/07/01 50 100 1.050.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
زوج 17:00 - 20:30 1398/05/02 1398/07/01 50 100 1.050.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1398/05/03 1398/06/28 50 100 1.050.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 15:00 - 20:30 1398/05/03 1398/06/28 50 100 1.050.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
مهر 1398 زوج 09:00 - 12:30 1398/07/10 1398/09/13 50 100 1.050.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
زوج 17:00 - 20:30 1398/07/10 1398/09/13 50 100 1.050.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1398/07/11 1398/09/08 50 100 1.050.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 15:00 - 20:30 1398/07/11 1398/09/08 50 100 1.050.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام

ترم ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
تیر و مرداد 1398 زوج 17:00 - 20:30 1398/05/02 1398/07/01 50 100 1.050.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1398/05/03 1398/06/28 50 100 1.050.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
مهر 1398 زوج 09:00 - 12:30 1398/07/10 1398/09/13 50 100 1.050.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
زوج 17:00 - 20:30 1398/07/10 1398/09/13 50 100 1.050.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1398/07/11 1398/09/08 50 100 1.050.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 15:00 - 20:30 1398/07/11 1398/09/08 50 100 1.050.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام

ترم ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
تیر و مرداد 1398 زوج 09:00 - 12:30 1398/05/02 1398/07/01 50 100 1.050.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
زوج 17:00 - 20:30 1398/05/02 1398/07/01 50 100 1.050.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1398/05/03 1398/06/28 50 100 1.050.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
مهر 1398 زوج 17:00 - 20:30 1398/07/10 1398/09/13 50 100 1.050.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1398/07/11 1398/09/08 50 100 1.050.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 15:00 - 20:30 1398/07/11 1398/09/08 50 100 1.050.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام

ترم ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
تیر و مرداد 1398 زوج 17:00 - 20:30 1398/05/02 1398/07/01 50 100 1.050.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1398/05/03 1398/06/28 50 100 1.050.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
مهر 1398 زوج 09:00 - 12:30 1398/07/10 1398/09/13 50 100 1.050.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
زوج 17:00 - 20:30 1398/07/10 1398/09/13 50 100 1.050.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1398/07/11 1398/09/08 50 100 1.050.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام

ترم ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
تیر و مرداد 1398 زوج 17:00 - 20:30 1398/05/02 1398/07/01 50 100 1.050.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1398/05/03 1398/06/28 50 100 1.050.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
مهر 1398 زوج 17:00 - 20:30 1398/07/10 1398/09/13 50 100 1.050.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1398/07/11 1398/09/08 50 100 1.050.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام

 

ترم ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
تیر و مرداد 1398
زوج 17:00 - 20:30 1398/05/02 1398/07/01 50 100 1.050.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1398/05/17 1397/07/11 50 100 1.050.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 15:00 - 20:30 1398/05/17 1397/07/11 50 100 1.050.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 15:00 - 20:30 1398/05/17 1397/07/11 50 100 1.050.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
مهر 1398 زوج 17:00 - 20:30 1398/07/10 1398/09/13 50 100 1.050.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1398/07/11 1398/09/08 50 100 1.050.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام

 

 

ترم ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
مهر 1398
زوج 17:00 - 20:30 1398/07/17 1398/09/20 50 100 1.050.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1398/07/19 1398/09/21 50 100 1.050.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 15:00 - 20:30 1398/07/19 1398/09/21 50 100 1.050.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 15:00 - 20:30 1398/07/19 1398/09/21 50 100 1.050.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام

 

 

ترم ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
تیر و مرداد 1398
پنجشنبه - جمعه 15:00 - 20:30 1398/05/24 1398/07/18 50 100 1.050.000 استاد نامشخص درحال ثبت نام

 

 

invalid Parametr!