جدول زمانبندی آلمانی

با سلام و احترام
ثبت نام به صورت حضوری در موسسه انجام میگردد و امکان ثبت نام اینترنتی و یا غیر حضوری متاسفانه وجود ندارد.

قیمت ها به تومان می باشد

دوره ترم ایام ساعت تشکیل تاریخ شروع تاریخ پایان جلسات ساعت شهریه دوره نام استاد وضعیت
A1 بهمن 1397 زوج 09:00 - 12:30 1397/11/10 1398/02/02 50 100 950.000 استاد مجیدنیا در حال ثبت نام
زوج 17:00 - 20:30 1397/11/10 1398/02/02 50 100 950.000 استاد فتح الله نژاد در حال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1397/11/11 1398/01/29 50 100 950.000 استاد ریاضی در حال ثبت نام
  پنجشنبه - جمعه 15:00 - 20:30 1397/11/11 1398/01/29 50 100 950.000 استاد پاسداری در حال ثبت نام
  اردیبهشت 1398 زوج 09:00 - 12:30 1398/02/18 1398/04/17 50 100 950.000 استاد نامشخص در حال ثبت نام
  پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1398/0219 1398/04/13 50 100 950.000 استاد نامشخص در حال ثبت نام
  A2-1 بهمن 1397 زوج 17:00 - 20:30 1397/11/24 1398/02/11 50 100 950.000 استاد نامشخص در حال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1397/11/25 1398/02/12 50 100 950.000 استاد نامشخص در حال ثبت نام
اردیبهشت 1398 زوج 09:00 - 12:30 1397/02/18 1398/04/17 50 100 950.000 استاد نامشخص در حال ثبت نام
زوج 17:00 - 20:30 1398/02/18 1398/04/17 50 100 950.000 استاد نامشخص در حال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1398/02/19 1398/04/20 50 100 950.000 استاد نامشخص در حال ثبت نام
  15:00 - 20:30 1398/02/19 1398/04/20 50 100 950.000 استاد نامشخص در حال ثبت نام
  A2-2 بهمن 1397 زوج 09:00 - 12:30 1397/11/13 1398/02/04 50 100 950.000 استاد نامشخص در حال ثبت نام
زوج 17:00 - 20:30 1397/11/13 1398/02/04 50 100 950.000 استاد نامشخص در حال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1397/12/02 1398/02/19 50 100 950.000 استاد نامشخص در حال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 15:00 - 20:30 1397/12/02 1398/02/19 50 100 950.000 استاد نامشخص در حال ثبت نام
اردیبهشت 1398 زوج 17:00 - 20:30 1398/02/18 1398/04/17 50 100 950.000 استاد نامشخص در حال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1398/02/19 1398/04/20 50 100 950.000 استاد نامشخص در حال ثبت نام
  B1-1 بهمن 1397 زوج 09:00 - 12:30 1397/11/13 1398/02/04 50 100 950.000 استاد نامشخص در حال ثبت نام
زوج 17:00 - 20:30 1397/11/13 1398/02/04 50 100 950.000 استاد نامشخص در حال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1397/12/16 1398/03/02 50 100 950.000 استاد نامشخص در حال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 15:00 - 20:30 1397/12/16 1398/03/02 50 100 950.000 استاد نامشخص در حال ثبت نام
اردیبهشت 1398 زوج 09:00 - 12:30 1398/02/18 1398/04/17 50 100 950.000 استاد نامشخص در حال ثبت نام
زوج 17:00 - 20:30 1398/02/18 1398/04/17 50 100 950.000 استاد نامشخص در حال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1398/02/20 1398/04/21 50 100 950.000 استاد نامشخص در حال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 15:00 - 20:30 1398/02/20 1398/04/21 50 100 950.000 استاد نامشخص در حال ثبت نام
  B1-2 بهمن 1397 پنجشنبه - جمعه 15:00 - 20:30 1397/10/20 1397/12/16 50 100 950.000 استاد فتح الله نژاد در حال اجرا
اردیبهشت 1398 زوج 09:00 - 12:30 1398/02/11 1398/04/10 50 100 950.000 استاد نامشخص در حال ثبت نام
زوج 17:00 - 20:30 1398/02/11 1398/04/10 50 100 950.000 استاد نامشخص در حال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1398/03/03 1398/05/04 50 100 950.000 استاد نامشخص در حال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1398/03/03 1398/05/04 50 100 950.000 استاد نامشخص در حال ثبت نام
پنجشنبه - جمعه 15:00 - 20:30 1398/03/03 1398/05/04 50 100 950.000 استاد نامشخص در حال ثبت نام

 

IP Address

invalid Parametr!