با سلام و احترام
ثبت نام به صورت حضوری در موسسه انجام میگردد و امکان ثبت نام اینترنتی و یا غیر حضوری متاسفانه وجود ندارد.

  دوره روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان

تعداد
جلسات

ساعت شهریه هر ساعت
به تومان
شهریه دوره
به تومان
وضعیت
  A1 زوج 17:00 - 20:30 1397/09/10 1397/11/06 50 100 9.500 950.000  در حال ثبت نام
  A1  پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1397/09/23 1397/11/19 50 100 9.500 950.000  در حال ثبت نام
 
  A2-1 زوج 09:00 - 12:30 1397/09/10 1397/11/06 50 100 9.500 950.000  در حال ثبت نام
  A2-1 زوج 17:00 - 20:30 1397/09/10 1397/11/06 50 100 9.500 950.000  در حال ثبت نام
  A2-1  پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1397/09/29 1397/11/25 50 100 9.500 950.000  در حال ثبت نام
  A2-1  پنجشنبه - جمعه 15:00 - 20:30 1397/09/29 1397/11/25 50 100 9.500 950.000  در حال ثبت نام
 
  A2-2 پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1397/08/03 1397/10/07 50 100 9.500 950.000 ظرفیت تکمیل
  A2-2 زوج 09:00 - 12:30 1397/09/10 1397/11/06 50 100 9.500 950.000  در حال ثبت نام
  A2-2 زوج 17:00 - 20:30 1397/09/10 1397/11/06 50 100 9.500 950.000  در حال ثبت نام
  A2-2 پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1397/10/13 1397/12/09 50 100 9.500 950.000  در حال ثبت نام
  A2-2 پنجشنبه - جمعه 15:00 - 20:30 1397/10/13 1397/12/09 50 100 9.500 950.000  در حال ثبت نام
 
  B1-1                  
 
  B1-2 پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1397/08/10 1397/10/14 50 100 9.500 950.000  در حال ثبت نام

 

 

IP Address