با سلام و احترام
ثبت نام به صورت حضوری در موسسه انجام میگردد و امکان ثبت نام اینترنتی و یا غیر حضوری متاسفانه وجود ندارد.

  دوره روز ساعت تاریخ شروع تاریخ پایان

تعداد
جلسات

ساعت شهریه هر ساعت
به تومان
شهریه دوره
به تومان
وضعیت
  A1 زوج 13:00 - 16:30 1397/07/07 1397/09/05 50 100 9.500 950.000 در حال ثبت نام
   A1 زوج 17:00 - 20:30 1397/07/07 1397/09/05 50 100 9.500 950.000 ظرفیت 3 نفر
  A1  پنجشنبه - جمعه 15:00 - 20:30 1397/07/12 1397/09/16 50 100 9.500 950.000 ظرفیت 1 نفر
  A1 زوج 09:00 - 12:30 1397/07/07 1397/09/05 50 100 9.500 950.000 ظرفیت تکمیل
  A1 زوج 17:00 - 20:30 1397/07/07 1397/09/05 50 100 9.500 950.000 ظرفیت تکمیل
  A1  پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1397/07/12 1397/09/16 50 100 9.500 950.000 ظرفیت تکمیل
  A1  پنجشنبه - جمعه 15:00 - 20:30 1397/07/12 1397/09/16 50 100 9.500 950.000 ظرفیت تکمیل
 
  A2-1 زوج (عادی) 18:30 - 20:00 1397/07/02 1397/10/29 50 100 9.500 950.000 ظرفیت 5 نفر
  A2-1  پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1397/07/19 1397/09/23 50 100 9.500 950.000 ظرفیت تکمیل
  A2-1  پنجشنبه - جمعه 15:00 - 20:30 1397/07/20 1397/09/29 50 100 9.500 950.000 ظرفیت تکمیل
  A2-1  پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1397/07/26 1397/09/30 50 100 9.500 950.000 ظرفیت تکمیل
  A2-1  پنجشنبه - جمعه 15:00 - 20:30 1397/07/26 1397/09/30 50 100 9.500 950.000 ظرفیت تکمیل
  A2-1 زوج 09:00 - 12:30 1397/07/02 1397/08/30 50 100 9.500 950.000 ظرفیت 3 نفر
  A2-1 زوج 09:00 - 12:30 1397/07/02 1397/08/30 50 100 9.500 950.000 ظرفیت 2 نفر
  A2-1 زوج 09:00 - 12:30 1397/07/02 1397/08/30 50 100 9.500 950.000 ظرفیت تکمیل
  A2-1 زوج 13:00 - 16:30 1397/07/02 1397/08/30 50 100 9.500 950.000  در حال ثبت نام
  A2-1 زوج 17:00 - 20:30 1397/07/02 1397/08/30 50 100 9.500 950.000 ظرفیت تکمیل
  A2-1 زوج 17:00 - 20:30 1397/07/02 1397/08/30 50 100 9.500 950.000 ظرفیت تکمیل
 
  A2-2 پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1397/08/03 1397/10/07 50 100 9.500 950.000  در حال ثبت نام
 
  B1-1 پنجشنبه - جمعه 15:00 - 20:30 1397/08/03 1397/10/07 50 100 9.500 950.000  در حال ثبت نام
  B1-1 زوج 17:00 - 20:30 1397/07/21 1397/09/19 50 100 9.500 950.000  در حال ثبت نام
 
  B1-2 پنجشنبه - جمعه 09:00 - 14:30 1397/08/10 1397/10/14 50 100 9.500 950.000  در حال ثبت نام

 

 

IP Address